Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл,тухайн жилийн төсөв,дараа оны төсвийн төсөл