Бэлэн тоологдсон мал, нас, хүйсээр /2022 ,2023 он/