санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
2023 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт

...

2024-04-11 10:14:18

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

...

2023-09-27 10:13:25

Дэлгэрэнгүй..
Хугацаа болоогүй

...

2023-07-06 13:26:10

Дэлгэрэнгүй..