Баянлиг сумд хэрэгжиж байгаа гадаадын зээл тусламж байхгүй