Ил тод байдлыг хангах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан