Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас жилийн санхүүгийн тайлан