Засаг даргын Тамгын газрын олон нийттэй харилцах ажилтан