Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт