2024 оны 2-р улиралд зохион байгуулагдах төрийн албаны ерөний шалгалтын хуваарь