2024 оны 05 дугаар сарын байдлаар ашиглалтад орсон барилга байгууламж байхгүй.