Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл
Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй 2 авто машиныг акталж, данс бүртгэлээс хассан тогтоол

...

2023-07-03 10:25:12

Дэлгэрэнгүй..
Хуучин сургуулийн Барилгыг Засаг даргын Тамгын газарт, Зөөврийн сагсны шийдийг Ерөнхий боловсролын сургуульд данснаас дансанд шилжүүлэх тухай

...

2023-07-03 10:23:38

Дэлгэрэнгүй..
Соёлын төвийн хуучин барилгын хэсгийг Засаг даргын Тамгын газарт, Ерөнхий боловсролын сургуульд данснаас дансанд шилжүүлэх тухай

...

2023-07-03 10:21:20

Дэлгэрэнгүй..