Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ
Өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан

...

2024-05-24 12:14:05

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл гомдлын 2023 оны жилийн эцсийн мэдээ

...

2024-01-19 15:10:22

Дэлгэрэнгүй..
өргөдөл гомдлын 2023 оны жилийн эцсийн мэдээ

...

2023-12-20 11:23:49

Дэлгэрэнгүй..
2022 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

...

2023-02-06 15:46:53

Дэлгэрэнгүй..
3 ДУГААР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

...

2022-11-03 14:12:15

Дэлгэрэнгүй..