ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

Байгууллагын зорилго: Төрийн үйлчилгээ, бодлого шийдвэрийг ард иргэдэд түргэн шуурхай хүргэж, тэдний санал бодлыг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлнэ.

Байгууллагын зорилт: Ажилтнуудын мэдлэг чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх, ажиллах, нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн баталгаа хангахад анхаарч төрийн албан хаагчдынхаа идэвх санаачлагыг дэмжиж ажиллана.

Байгууллагын чиг үүрэг: Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, бусад эрх зүйн актуудыг удирдлага болгон сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Тамгын газрын ойрын болон хэтийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хянах, байгууллага, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хуулийн дагуу тасралтгүй шуурхай хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

Хаяг, байршил: Хатан суудал 5 дугаар баг Нарлаг-101

Утас:99918279

Олон нийттэй харилцах нийгмийн сүлжээний хаяг: bayanlig.bkh.gov.mn

 

2023-04-14 17:22:18