Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам
Албаг хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

...

2024-05-06 11:15:46

Дэлгэрэнгүй..
Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам.

...

2023-01-31 19:36:18

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам

...

2022-11-02 17:45:33

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам

...

2022-11-02 17:43:59

Дэлгэрэнгүй..