Хүүхдийн цэцэрлэг 2022 оны ажлын тайлан, Цэцэрлэгийн хоолны амтлагаа, Гарын доорх материал ашиглан үзэсгэлэн гаргаж эцэг эхчүүдэд танилцууллаа

2023 оны 4 дүгээр сарын 13нд Баянлиг сумын хүүхдийн цэцэрлэг нийт эцэг эхчүүддээ " Гэр бүлийн,хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь сургалт зохион байгуулж " Цэцэрлэгийн хоолны,амтлагаа,"Гарын доорх материал ашиглан" хүүхэд хөгжүүлэх үзүүлэн тараах материал хийж үзэсгэлэн гаргаж жилийн ажлын тайлангаа эцэг эх сумын засаг дарга удирдлагуудад тайлагнаж санал хүсэлтийг авч ажиллав.

 

2023-04-17 12:44:47