8-р ангийн сурагчдад "Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох" сэдвийн хүрээнд: - Өөрийгөө таньж мэдэх , Зан төлөв, темперамент , Сонирхлоо тодорхойлох ,Хувь хүний үнэт зүйл гэсэн багц сургалтыг 10-р сарын 26,27- ны өдрүүдэд танхимаар зохион байгууллаа.