2022 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн БШУ-ны сайдын А/170 тушаалын 4 дүгээр хавсралтын дагуу Монгол улсын төрийн өмчийн Сургууль, Цэцэрлэгүүдэд сургалтын тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүний нөхөн хангалтын зардал олгогддог болсон. Энэхүү ажлын хүрээнд МУГТ