ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР